Privacy statement

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door hoveniersbedrijf Mimosa, voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. Hoveniersbedrijf Mimosa houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Mimosa neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit hoveniersbedrijf Mimosa. Wij zijn gevestigd aan de Vlintweg 25-A, 7872 RG Valthe. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0591 585 050 en per e-mail via info@hoveniersbedrijfmimosa.nl.

BETROKKENEN

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie hoveniersbedrijf Mimosa als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd), met uitzondering van werknemers van hoveniersbedrijf Mimosa. Daarom geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers, van) klanten en (toe)leveranciers van hoveniersbedrijf Mimosa, (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van hoveniersbedrijf Mimosa, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van hoveniersbedrijf Mimosa. En ook voormalig betrokkenen van de in de vorige zin genoemde groepen en categorieën.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;

– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;

– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-nummer en uw surfgedrag op de website. Zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

– of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Hoveniersbedrijf Mimosa gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

RECHTSGROND

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

Toestemming
– Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

DERDEN

Tot uw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens hoveniersbedrijf Mimosa verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal hoveniersbedrijf Mimosa met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt hoveniersbedrijf Mimosa alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. hoveniersbedrijf Mimosa houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij.

BEWAARTERMIJNEN

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan hoveniersbedrijf Mimosa vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Indien u onze website bezoekt wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op uw computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt en kunnen wij u een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website in dat geval mogelijk niet optimaal functioneert.

OVERIGE

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

Valthe, 20 maart 2023